ლიკვიდაცია

ლიკვიდაცია

განცხადება

      საქართველოს ეროვნული ბანკის  ვიცე-პრეზიდენტის 2020 წლის 21 ივლისის N267 განკარგულებით დაიწყო შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდო“-ს ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პირადი ნომერი: 19001028319). გთხოვთ იხილოთ:  ლიკვიდატორის განცხადება

აქვე განვმარტავთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესი არ ათავისუფლებს მსესხებლებს:

  • აღებული ვალდებულების შესრულებისგან და მსესხებლების ვალდებულებები კომპანიის მიმართ რჩება უცვლელი.
  • სესხის დაფარვა უნდა მოხდეს წინასწარ განსაზღვრული პირობების და ვადების (გადახდის გრაფიკის) შესაბამისად.
  • მსესხებლის მხრიდან სასესხო ვალდებულების დაფარვის ვადაგადაცილების შემთხვევაში კომპანია გამოიყენებს ყველა კანონიერ საშუალებებს სასესხო დავალიანების ამოსაღებად.
© 2021 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდო